โครงสร้างหลักสูตรรายวิชา

โครงสร้างรายวิชา

รหัสวิชา  ง๒๒๑๐๒  วิชาคอมพิวเตอร์  ๒      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๒      ภาคเรียนที่ ๒

หน่วยการเรียน ๑.๐  หน่วย   เวลา  ๒  ชั่วโมง / สัปดาห์  เวลา  ๔๐  ชั่วโมง/ ภาคเรียน

 

ที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

สาระสำคัญ

จำนวนเวลา(ชม.)

น้ำหนักคะแนน

การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ

ง๓.๑ ม.๒/๒

ง๓.๑ ม.๒/๓

ง๓.๑ม.๒/๔

ความหมายของข้อมูล และสารสนเทศ

การประมวลผลข้อมูล

๑๐

๒๐

การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย

ง๓.๑ ม.๒/๑

ง๓.๑ ม.๒/๓

ง๓.๑ม.๒/๔

การสื่อสารข้อมูล

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

ใช้โปรแกรมเพื่อตกแต่งภาพและภาพเคลื่อนไหว

การเผยแพร่ข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๑๔

๓๐

ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

ง๓.๑ ม.๒/๒

ง๓.๑ ม.๒/๓

ง๓.๑ม.๒/๔

ติดตั้งและใช้งานซอฟต์แวร์สร้างชิ้นงาน

๑๐

๓๐

การสืบค้นข้อมูล

ง๓.๑ ม.๒/๒

ง๓.๑ ม.๒/๓

การสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตผ่านเว็บไซต์ที่เปิดให้บริการ

การสืบค้นข้อมูลภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

๒๐

รวม

๔๐

๑๐๐

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top