คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา คอมพิวเตอร์ ๒     รหัสวิชา ง๒๒๑๐๒       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

หน่วยการเรียน  ๑  หน่วยกิต         เวลา  ๒   ชั่วโมง/สัปดาห์          จำนวน  ๔๐ ชั่วโมง/ภาคเรียน

                       ***********************************************************************************

ศึกษาหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์   อธิบายลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ  อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  ปฏิบัติการค้นหาข้อมูลและติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการใช้ซอฟแวร์ในการทำงาน ปฏิบัติการทำโครงงานที่มีเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใช้ซอฟแวร์ที่เหมาะสมกับลักษณะงาน

เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับหลักการทำงาน บทบาท และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  การประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ  หลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด

ง๓.๑ ม. ๒/๑

ง๓.๑ ม. ๒/๒

ง๓.๑ ม. ๒/๓

ง๓.๑ ม. ๒/๔

รวม   ๔   ตัวชี้วัด

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top