ตารางวิเคราะห์รายวิชา

ตารางวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  คอมพิวเตอร์ ๒ รหัส ง๒๒๑๐๒

หน่วยที่ ๑ การสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย    กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒   ภาคเรียนที่ ๒

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๑. การสร้างบล็อก

( ๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก ๑.ความหมาย ที่มา ความแตกต่าง ของบล็อก

และเว็บไซต์

๒.การสมัครอีเมล์

๓.การสมัครบล็อก

 

๑.  ทดสอบก่อนเรียน

๒.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  ๔  คน  คือคนเก่ง ๑  คน ปานกลาง  ๒ คน อ่อน  ๑  คน ซึ่งนักเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์ คนละ๑ เครื่อง

๓.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๔.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์  http://www.mkp.ac.th/krunoi

๕.  ครูบรรยายและสาธิตตามเนื้อหาเรื่อง การสร้างบล็อก

๖.นักเรียนสมัครบล็อก

๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนส่ง

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๑

๒/๒

๒/๓

 

 

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๒.การเปลี่ยนแม่แบบ (Template)

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก ๑.การเลือกใช้แม่แบบ

๒. การออกแบบแม่แบบ

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องรูปแบบหน้าตาเว็บที่หลากหลาย

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูป

๔.นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การเปลี่ยนแม่แบบ  ครูอธิบายเพิ่มเติมสาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๖.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

 

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๓.วิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก ๑. เขียนบทความในบล็อก

๒.การจัดการบทความในบล็อก

๓.การเผยแพร่บทความ

๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนบันทึกส่วนตัว

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก

๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๖.  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

 

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๔.การตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก ๑.การตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก

 

๑.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ผู้เข้าชม  ข้อคิดเห็น ที่พบในหน้าเว็บทั่วไป

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๕.รู้จักและใช้งาน Gadget

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก การใช้งาน Gadget บนบล็อก

 

๑.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การแสดงค่าสถิติ  แสดงข้อมูลเป็นสารสนเทศ บนเว็บต่างๆ

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรู้จักและใช้งาน Gadget

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องรู้จักและใช้งาน Gadget ครูอธิบายเพิ่มเติมสาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๖.รูปภาพในบทความบนบล็อก

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก การจัดการรูปภาพด้วย

Picasa Web Alblums

เพื่อตกแต่งบทความ

๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องภาพและภาพเคลื่อนไหวบนเว็บทั่วไปช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บนั้น

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรูปภาพใน

บทความบนบล็อก

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง รูปภาพในบทความบนบล็อก

ครูอธิบายเพิ่มเติม  สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. นักเรียนนำรูปภาพตกแต่งบล็อกของกลุ่มตนเอง

๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๗. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

๒/๔

ตารางการวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา  (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่ / เวลา( ชั่วโมง)

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน

การเรียน

มาตรฐาน

การเรียนรู้ช่วงชั้น

๗.วีดีโอในบทความ

(๒ ชั่วโมง)

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก การจัดการวีดีโอเพื่อให้แสดงบนบล็อกได้ ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องเว็บที่เก็บรวบรวมวีดีโอจากผู้คนทั่วโลก

๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓. ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวีดีโอในบทความ

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวีดีโอในบทความ ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. นักเรียนปรับแต่งวีดีโอ และนำไปแสดงบนบล็อก

๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๗. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

๘. นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

มาตรฐาน

ง๓.๑

๒/๒

๒/๓

๒/๔

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top