กำหนดการเรียนรู้

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒        ภาคเรียนที่ ๒  / ๒๕๕๕

รายวิชา  ง ๒๒๑๐๒   (คอมพิวเตอร์ ๒)             เวลา  ๒ ชั่วโมง / สัปดาห์        จำนวน  ๔๐ คาบ / ภาคเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  การสื่อสารข้อมูลบนเครือข่าย                                                 เวลา      ๑๔     ชั่วโมง 

(บทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง การสร้างบล็อก)        

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๑. การสร้างบล็อก( ๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของเว็บไซต์และบล็อกได้

๒. นักเรียนสามารถสมัครบล็อกได้

๑.ความหมาย ที่มาความแตกต่าง ของบล็อกและเว็บไซต์๒.การสมัครอีเมล์

๓.การสมัครบล็อก

 

๑.  ทดสอบก่อนเรียน๒.  แบ่งกลุ่มนักเรียนกลุ่มละ  ๔  คน  คือคนเก่ง ๑  คน ปานกลาง  ๒ คน อ่อน  ๑  คน ซึ่งนักเรียนจะใช้คอมพิวเตอร์ คนละ๑ เครื่อง

๓.  ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๔.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์

http://www.mkp.ac.th/krunoi

๕.  ครูบรรยายและสาธิตตามเนื้อหาเรื่อง การสร้างบล็อก

๖.นักเรียนสมัครบล็อก

๗. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๘. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๒.การเปลี่ยนแม่แบบ (Template)(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถเลือกแม่แบบที่มีไว้แล้วได้๒. นักเรียนสามารถออกแบบแม่แบบเองได้ ๑.การเลือกใช้แม่แบบ๒. การออกแบบแม่แบบ ๑. ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องรูปแบบของหน้าตาเว็บที่หลากหลาย๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูป

๔.  นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง การเปลี่ยนแม่แบบ  ครูอธิบายเพิ่มเติมสาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๖.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๓.วิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนอธิบายวิธีเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้๒.นักเรียนสามารถเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้ ๑. เขียนบทความในบล็อก๒.การจัดการบทความในบล็อก

๓.การเผยแพร่บทความ

๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องการเขียนบันทึกส่วนตัว๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวิธีเขียนและจัดการบทความในบล็อก ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๖.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๔.การตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถตั้งค่าพื้นฐานในกับบล็อกได้  ๑.การตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก  ๑.ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับ ผู้เข้าชม  ข้อคิดเห็น ที่พบในหน้าเว็บทั่วไป๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานให้กับบล็อก ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๖.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์

การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๕.รู้จักและใช้งาน Gadget(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของ Gadget ได้๒.นักเรียนสามารถใช้งาน Gadget บนบล็อกได้ ๑. การใช้งาน Gadget บนบล็อก  ๑.ครูสนทนากับนักเรียนเรื่อง การแสดงค่าสถิติ  แสดงข้อมูลเป็นสารสนเทศ บนเว็บต่างๆ๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓.  ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรู้จักและใช้งาน Gadget

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องรู้จักและใช้งาน Gadget ครูอธิบายเพิ่มเติมสาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕.ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๖.นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๖.รูปภาพในบทความบนบล็อก(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถตกแต่งบทความด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ๑.การจัดการรูปภาพด้วย Picasa Web Albums เพื่อตกแต่งบทความ  ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องภาพและภาพเคลื่อนไหวบนเว็บทั่วไปช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับเว็บนั้น๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓. ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องรูปภาพในบทความบนบล็อก

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่อง รูปภาพในบทความบนบล็อก

ครูอธิบายเพิ่มเติม  สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. นักเรียนนำรูปภาพตกแต่งบล็อกของกลุ่มตนเอง

๖  ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๗. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้าย

บทเรียน

 

กำหนดกิจกรรมการเรียนรู้ (ต่อ)

แผนการเรียนรู้ที่

จุดประสงค์การเรียนรู้

สาระการเรียนรู้

กิจกรรม

๗.วีดีโอในบทความ(๒ ชั่วโมง) ๑.นักเรียนสามารถตกแต่งบทความด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ ๑. การจัดการวีดีโอเพื่อให้แสดงบนบล็อกได้ ๑.  ครูสนทนากับนักเรียนเรื่องเว็บที่เก็บรวบรวมวีดีโอจากผู้คนทั่วโลก๒. ครูแจ้งผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และจุดประสงค์การเรียนรู้

๓. ให้นักเรียนเข้าสู่เว็บไซต์บทเรียนสำเร็จรูปเรื่องวีดีโอในบทความ

๔. นักเรียนศึกษาเนื้อหาเรื่องวีดีโอในบทความ ครูอธิบายเพิ่มเติม สาธิต และคอยตอบข้อสงสัยของนักเรียน

๕. นักเรียนนำวีดีโอแสดงบนบล็อก

๖. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปเนื้อหา

๗. นักเรียนทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

 

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top