แบบฝึกหัดท้ายบท

คำชี้แจง : ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ลงในช่องของข้อที่ถูกต้องที่สุดในกระดาษคำตอบ

****************************

1. แม่แบบ (Template) ของบล็อกมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกสามารถปรับแก้ได้

ข. ไฟล์รูปภาพที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

ค. ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกไม่สามารถปรับแก้ได้

ง. ไฟล์เสียงที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

2.  ข้อใดต้องเลือกเพื่อดูตัวอย่างแม่แบบเพื่อใช้กับบล็อกเกอร์ ก่อนการดาวน์โหลดแม่แบบมาใช้ จากเว็บไซต์ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบ

ก. start now

ข. download

ค. preview

ง. contacts

3. สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดาวน์โหลดแม่แบบเพื่อใช้กับบล็อกเกอร์ที่ต้องการใช้แล้วคือข้อใด

ก. แม่แบบนั้นจะต้องถูกตั้งค่าการแสดงก่อนการบันทึกในหน่วยความจำ

ข. แม่แบบนั้นจะแสดงผลที่บล็อกของเราทันที

ค. แม่แบบนั้นจะบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่เราเลือกบันทึก

ง. แม่แบบนั้นจะแตกไฟล์อัตโนมัติอยู่ในฮาร์ดดีสของเครื่องคอมพิวเตอร์เรา

4.  สิ่งที่ต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนแม่แบบหลังจากทำการล็อกอินเข้าสู่ www.blogger.com ที่เราเป็นสมาชิกบล็อกแล้วคือข้อใด

ก. คลิกที่การตั้งค่า

ข.  คลิกที่ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

ค.  คลิกที่รูปแบบ

ง.  คลิกที่แม่แบบ

5.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแม่แบบของบล็อกเกอร์

ก. ต้องสำเนา แม่แบบเดิมไว้ก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถเปลี่ยนแม่แบบใหม่ได้

ข. ไม่สามารถสำเนาแม่แบบเดิมไว้ได้เมื่อเราเปลี่ยนแม่แบบใหม่

ค.  ไม่ควรสำเนาแม่แบบเดิมไว้เพราะเป็นการใช้หน่วยความจำเครื่องอย่างไร้ประโยชน์

ง. ควรสำเนาแม่แบบเดิมไว้ก่อนเพื่อความสะดวกหากต้องการใช้แม่แบบเดิมอีก

6.  ในการออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ มีเครื่องมืออยู่กี่อย่าง

ก.   5  อย่าง

ข.   6  อย่าง

ค.   7  อย่าง

ง.   8   อย่าง

7. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ปรับความกว้าง”  มีประโยชน์ตรงกับข้อใด

ก.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกเท่านั้น

ข.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของแถบย่อยในบล็อกเท่านั้น

ค. ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกและของเมนูย่อย ๆ ในบล็อกเท่านั้น

ง.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกและของแถบย่อยบล็อกเท่านั้น

8.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์  “รูปแบบ”

ก. การเลือกโทนสีที่ต้องการใช้ในการออกแบบแม่แบบ

ข.  การเลือกจำนวนและรูปแบบคอลัมน์เนื้อหาและส่วนท้ายของบล็อก

ค.  การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้ในการออแบบแม่แบบ

ง.  การเลือกลักษณะของพื้นหลังของแท็บในการออกแบบแม่แบบ

9.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ขั้นสูง”

ก. การเลือกแบบอักษรข้อความที่ต้องการใช้ในแม่แบบ

ข. การเลือกจำนวนและรูปแบบคอลัมน์เนื้อหาและส่วนท้ายของบล็อก

ค. การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้ในแม่แบบ

ง. การเลือกลักษณะของพื้นหลังของแถบในแม่แบบ

10. ข้อใดที่กล่าวผิด.

ก. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ ไม่สามารถกำหนดคำอธิบายบล็อกได้

ข. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “รูปแบบ” แบ่งการจัดการได้เป็นสองส่วน

ค. การกำหนดลิ้งต่าง ๆ จะจัดการได้ที่เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ขั้นสูง”

ง. การกำหนดสีของทั้งแม่แบบนั้นจะกำหนดที่ เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “รูปแบบ”

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top