คู่มือการใช้บทเรียนผ่านเว็บ

1. คลิกอ่านคำอธิบายรายวิชา

26-4-2556 0-24-16

2. คลิกอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้

26-4-2556 0-28-02

3. คลิกอ่านโครงสร้างรายวิชา

26-4-2556 0-30-39

4. ทำแบบทดสอบก่อนเรียน

26-4-2556 0-34-11

5. ศึกษาเนื้อหาบทเรียนที่ 1

26-4-2556 0-38-04

6. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียน

26-4-2556 0-38-04-2

7. ทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนหลังศึกษาเนื้อหาแต่ละบทเรียบร้อยแล้วจนครบทั้ง 7 บทเรียน

26-4-2556 8-41-49
8. ทำแบบทดสอบหลังเรียน
26-4-2556 0-44-12

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top