แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนบทความและเผยแพร่บทความในบล็อกของกลุ่มตนเอง แล้วเขียนอธิบายรายละเอียดของวิธีการเขียน  จัดการ  และเผยแพร่บทความในบล็อกลงในสมุดบันทึกประจำวิชาคอมพิวเตอร์ 2 ส่งงานเป็นรายบุคคล

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top