แบบฝึกหัดท้ายบท

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  ลงในช่องของข้อที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.      Gadget บางครั้งถูกเรียกว่า Widget

ข.      Gadget คือส่วนเสริมที่ติดตั้งเพิ่มในแม่แบบของบล็อกเกอร์ได้

ค.      เลือกเมนูภาพรวม เพื่อเพิ่ม Gadget อีก

ง.       เพื่อไปจัดการกับ Gadget  ต้องคลิกเข้าเมนู  รูปแบบ

2. การเพิ่ม Gadget ของบล็อกเกอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก.      2  ประเภท

ข.      3  ประเภท

ค.      4  ประเภท

ง.       5  ประเภท

3. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทของการเพิ่ม Gadget  ในบล็อกเกอร์

ก.      เพิ่มของคุณเอง

ข.      พื้นฐาน

ค.      Gadget เพิ่มเติม

ง.       Gadget อื่น ๆ

4. ถ้าต้องการเพิ่ม Gadget ต้องเข้าไปในแถบเครื่องมือใด

ก.      แม่แบบ

ข.      รูปแบบ

ค.      การตั้งค่า

ง.       หน้าเว็บ

5. ถ้าต้องการเพิ่มช่องค้นหาในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด

ก.      Gadget ข้อความ

ข.      Gadget HTML/จาวาสคริปต์

ค.      Gadget ช่องค้นหา

ง.       Gadget แบบสำรวจ

6. ถ้าต้องการเพิ่มเมนูสารบัญในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด

ก.      Gadget คลังบทความของบล็อก

ข.      Gadget ส่วนหัวของหน้า

ค.      Gadget ป้ายกำกับ

ง.       Gadget Newsreel

7. Gadget ในข้อใดไม่ควรติดตั้งในบล็อกเนื่องจากไม่คุ้มกับที่ต้องทำให้เข้าสู่หน้าบล็อกช้าลง

ก.      Gadget  ปฏิทิน

ข.      Gadget  ช่องค้นหา

ค.      Gadget  ส่วนหัวของหน้า

ง.       Gadget   แปล

8. Gadget ใดที่จำเป็นที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาบทความได้เร็วขึ้น

ก.      Gadget คลังบทความของบล็อก

ข.      Gadget ส่วนหัวของหน้า

ค.      Gadget ป้ายกำกับ

ง.       Gadget ผู้ติดตาม

9.  ข้อใดกล่าวถึงการจัดการ Gadget ได้ถูกต้อง

ก.      Gadget เมื่อเพิ่มแล้วจะสามารถลบได้เมื่อครบ 1 วัน

ข.      Gadget สามารถทำการย้ายโดยใช้เม้าท์ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย

ค.      Gadget ป้ายกำกับ จะใช้สำหรับแสดงรายการบทความทั้งหมดพร้อมลิ้งในบล็อกนี้

ง.       Gadget สามารถเลือกเพิ่มได้เพียง 27 รายการ

10. ข้อใดกล่าวถึง Gadget รายการได้ไม่ถูกต้อง

ก.      ทำหน้าที่คล้ายกับ Gadget  รายชื่อลิ้ง

ข.      สร้างลิ้งโดยเพิ่มข้อความและรายการได้

ค.      สร้างลิ้งให้กับข้อความได้ด้วย

ง.       Gadget รายชื่อลิ้งมีความยืดหยุ่นกว่า Gadget รายการ

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top