แบบฝึกหัดท้ายบท

ตอนที่  1.  ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  เลือกข้อที่ถูกต้องที่สุด

1.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบล็อกและเว็บไซต์

ก.  เว็บไซต์ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

ข.  ผู้ที่สร้างบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินจดทะเบียนโดเมน แต่เว็บไซต์ต้องจ่าย

ค.  เว็บไซต์แบบ dynamic ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

ง.  ผู้ให้บริการบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินในการจดทะเบียนโดเมน แต่สมาชิกบล็อกต้องจ่ายแทน

2.  ข้อใดที่  ไม่เป็น รายชื่อผู้ให้บริการบล็อกทั้งหมด

ก.  มัลติพลาย ,  เวิร์ดเพรสส์ ,  เอ็กซ์ทีน

ข.  กูเกิลล์ , บล็อกเกอร์ , บล็อกวัน

ค.  โอเคเนชั่น , มายเสปรซ , เลิร์นเนอร์

ง.  สนุกดอทคอม , โกทูโนว์  ,  เฟซบุ๊ค

3.  ข้อใดถูกกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นหน้าสารบัญของหนังสือ

ก.   เว็บเพจ

ข.  โฮมเพจ

ค.   เว็บไซต์

ง.   เว็บบล็อก

4.  ผู้ใดคิดค้นคำว่า Weblog ขึ้นมาครั้งแรก

ก.  Mr.Peter Merhole

ข. Sir Timothy John Berners-Lee

ค. Ms.Virginia Rometty

ง.  Mr.Jorn Barger

5.  โอเพนซอร์ส มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก.  โปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ข.  โปรแกรมที่ราคาถูกมากให้โดยสามารถทดลองใช้งานก่อนซื้อ

ค.  โปรแกรมที่สั่งซื้อโดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้เลย

ง.  โปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อจำหน่ายโปรแกรมได้

 

ตอนที่  2.  ให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูก (P) หน้าข้อความถูก และทำเครื่องหมายผิด (Ï)

                หน้าข้อความที่ผิด

…………1)  เว็บเพจเปรียบได้กับหน้าแต่ละหน้าของหนังสือ

…………2)  โฮมเพจเปรียบได้กับหนังสือหนึ่งเล่ม

…………3)  ปี ค.ศ. 1997  เริ่มรู้จักคำว่า เว็บบล็อก (weblog)

…………4)  ปี ค.ศ. 1999  เริ่มเรียกเว็บบล็อกว่า บล็อก (blog) หรือวีบล็อก( weblog)

…………5)  โอเพนซอร์สคือชุดคำสั่งที่อนุญาตให้โหลดมาติดตั้งได้ฟรี

…………6)  เว็บไซต์เปรียบกับหน้าสารบัญของหนังสือ

…………7)  การสมัครอีเมล์ของ www.gmail.com จำเป็นต้องมีอีเมล์อื่น  ๆ ก่อนเพื่อประกอบการสมัคร

…………8)  การสมัครอีเมล์สามารถทำได้เพียงหนึ่งอีเมล์ต่อหนึ่งคนเท่านั้น

…………9)  http://www.hotmail.com เป็นบล็อก

…………10)  http://googleblog.blogspot.com/ เป็นบล็อก

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top