จุดประสงค์การเรียนรู้

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

รู้ เข้าใจ ปฏิบัติ การสร้าง ออกแบบ ตั้งค่า ตกแต่ง และเผยแพร่ บล็อก

 

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑.     นักเรียนสามารถอธิบายและเปรียบเทียบลักษณะของเว็บไซต์ และบล็อกได้

๒.     นักเรียนสามารถสมัครบล็อกได้

๓.     นักเรียนสามารถเลือกใช้แม่แบบที่มีไว้แล้วได้

๔.     นักเรียนสามารถออกแบบแม่แบบเองได้

๕.     นักเรียนอธิบายวิธีเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้

๖.      นักเรียนสามารถเขียนบทความ จัดการบทความในบล็อกได้

๗.      นักเรียนสามารถตั้งค่าพื้นฐานในกับบล็อกได้

๘.      นักเรียนสามารถอธิบายหน้าที่ของ Gadget ได้

๙.      นักเรียนสามารถใช้งาน Gadget บนบล็อกได้

๑๐.    นักเรียนสามารถตกแต่งบทความด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้

๑๑.    นักเรียนสามารถนำเสนอวีดีโอบนบล็อกได้

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top