แบบทดสอบหลังเรียน

ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย   X  ในช่องว่างของข้อที่ถูกต้องที่สุดในกระดาษคำตอบ

**********************************************************************************

1.  ข้อใดที่  ไม่เป็น รายชื่อผู้ให้บริการบล็อกทั้งหมด

ก.  มัลติพลาย ,  เวิร์ดเพรสส์ ,  เอ็กซ์ทีน

ข.  กูเกิลล์ , บล็อกเกอร์ , บล็อกวัน

ค.  โอเคเนชั่น , มายเสปรซ , เลิร์นเนอร์

ง.  สนุกดอทคอม , โกทูโนว์  ,  เฟซบุ๊ค

2.  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่างบล็อกและเว็บไซต์

ก.  เว็บไซต์ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

ข.  ผู้ที่สร้างบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินจดทะเบียนโดเมน แต่เว็บไซต์ต้องจ่าย

ค.  เว็บไซต์แบบ dynamic ไม่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เหมือนบล็อก

ง.  ผู้ให้บริการบล็อกไม่ต้องจ่ายเงินในการจดทะเบียนโดเมน แต่สมาชิกบล็อกต้องจ่ายแทน

3.  ผู้ใดคิดค้นคำว่า Weblog ขึ้นมาครั้งแรก

ก.  Mr.Peter Merhole

ข. Sir Timothy John Berners-Lee

ค. Ms.Virginia Rometty

ง.  Mr.Jorn Barger

4.  ข้อใดถูกกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นหน้าสารบัญของหนังสือ

ก.   เว็บเพจ

ข.  โฮมเพจ

ค.   เว็บไซต์

ง.   เว็บบล็อก

5. แม่แบบ (Template) ของบล็อกมีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก. ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกสามารถปรับแก้ได้

ข. ไฟล์รูปภาพที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

ค. ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของตำแหน่งต่าง ๆ ในบล็อกไม่สามารถปรับแก้ได้

ง. ไฟล์เสียงที่ใช้ตกแต่งบล็อกที่มีให้เลือกใช้ได้

6.  โอเพนซอร์ส มีความหมายตรงกับข้อใดมากที่สุด

ก.  โปรแกรมที่ใช้ได้ฟรีภายใต้เงื่อนไขบางประการ

ข.  โปรแกรมที่ราคาถูกมากให้โดยสามารถทดลองใช้งานก่อนซื้อ

ค.  โปรแกรมที่สั่งซื้อโดยสามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ได้เลย

ง.  โปรแกรมที่ใช้งานได้ฟรี สามารถนำไปปรับปรุงเพื่อจำหน่ายโปรแกรมได้

7. สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากดาวน์โหลดแม่แบบเพื่อใช้กับบล็อกเกอร์ที่ต้องการใช้แล้วคือข้อใด

ก. แม่แบบนั้นจะต้องถูกตั้งค่าการแสดงก่อนการบันทึกในหน่วยความจำ

ข. แม่แบบนั้นจะแสดงผลที่บล็อกของเราทันที

ค. แม่แบบนั้นจะบันทึกไว้ในหน่วยความจำที่เราเลือกบันทึก

ง. แม่แบบนั้นจะแตกไฟล์อัตโนมัติอยู่ในฮาร์ดดีสของเครื่องคอมพิวเตอร์เรา

8.  ข้อใดต้องเลือกเพื่อดูตัวอย่างแม่แบบเพื่อใช้กับบล็อกเกอร์ ก่อนการดาวน์โหลดแม่แบบมาใช้ จากเว็บไซต์ฟรีดาวน์โหลดแม่แบบ

ก. start now

ข. download

ค. preview

ง. contacts

9.  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับขั้นตอนการเปลี่ยนแม่แบบของบล็อกเกอร์

ก. ต้องสำเนา แม่แบบเดิมไว้ก่อนทุกครั้งจึงจะสามารถเปลี่ยนแม่แบบใหม่ได้

ข. ไม่สามารถสำเนาแม่แบบเดิมไว้ได้เมื่อเราเปลี่ยนแม่แบบใหม่

ค.  ไม่ควรสำเนาแม่แบบเดิมไว้เพราะเป็นการใช้หน่วยความจำเครื่องอย่างไร้ประโยชน์

ง. ควรสำเนาแม่แบบเดิมไว้ก่อนเพื่อความสะดวกหากต้องการใช้แม่แบบเดิมอีก

10.  สิ่งที่ต้องเลือกเพื่อเปลี่ยนแม่แบบหลังจากทำการล็อกอินเข้าสู่ www.blogger.com ที่เราเป็นสมาชิกบล็อกแล้วคือข้อใด

ก. คลิกที่การตั้งค่า

ข.  คลิกที่ปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติม

ค.  คลิกที่รูปแบบ

ง.  คลิกที่แม่แบบ

11. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ปรับความกว้าง”  มีประโยชน์ตรงกับข้อใด

ก.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกเท่านั้น

ข.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของแถบย่อยในบล็อกเท่านั้น

ค. ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกและของเมนูย่อย ๆ ในบล็อกเท่านั้น

ง.  ใช้ปรับขนาดความกว้างของทั้งบล็อกและของแถบย่อยบล็อกเท่านั้น

12.  ในการออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ มีเครื่องมืออยู่กี่อย่าง

ก.   5  อย่าง

ข.   6  อย่าง

ค.   7  อย่าง

ง.   8   อย่าง

13.  ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของเครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ขั้นสูง”

ก. การเลือกแบบอักษรข้อความที่ต้องการใช้ในแม่แบบ

ข. การเลือกจำนวนและรูปแบบคอลัมน์เนื้อหาและส่วนท้ายของบล็อก

ค. การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้ในแม่แบบ

ง. การเลือกลักษณะของพื้นหลังของแถบในแม่แบบ

14.  ข้อใดคือหน้าที่ของเครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์  “รูปแบบ”

ก. การเลือกโทนสีที่ต้องการใช้ในการออกแบบแม่แบบ

ข.  การเลือกจำนวนและรูปแบบคอลัมน์เนื้อหาและส่วนท้ายของบล็อก

ค.  การเลือกรูปแบบตัวอักษรที่ต้องการใช้ในการออแบบแม่แบบ

ง.  การเลือกลักษณะของพื้นหลังของแท็บในการออกแบบแม่แบบ

15. เพื่อเข้าถึงเมนู  “การตั้งค่า”  ต้องเลือกเมนูใด

ก.  ภาพรวม

ข.  ตัวเลือกเพิ่มเติม

ค.  ดูบล็อก

ง.  รูปแบบ

16. ข้อใดที่กล่าวผิด.

ก. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ ไม่สามารถกำหนดคำอธิบายบล็อกได้

ข. เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “รูปแบบ” แบ่งการจัดการได้เป็นสองส่วน

ค. การกำหนดลิ้งต่าง ๆ จะจัดการได้ที่เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “ขั้นสูง”

ง. การกำหนดสีของทั้งแม่แบบนั้นจะกำหนดที่ เครื่องมือออกแบบแม่แบบของบล็อกเกอร์ “รูปแบบ”

17.  หัวข้อใดไม่อยู่ภายในส่วนของ “พื้นฐาน” ในเมนูการตั้งค่าของบล็อก

ก. ที่อยู่ของบล็อก

ข. ผู้เขียนบล็อก

ค. ผู้อ่านบล็อก

ง.  สีพื้นหลังของบล็อก

18.  “การตั้งค่า” ถูกแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ส่วน

ก.   5  ส่วน

ข.  6  ส่วน

ค.  7  ส่วน

ง.  8  ส่วน

19.  ข้อใดไม่มีในทางเลือกของการกำหนดสิทธิ์ผู้อ่านบล็อก

ก. เฉพาะผู้เขียนบล็อก

ข. เฉพาะคนเหล่านี้ซึ่งจะอ่านได้ก็ต่อเมื่อลงชื่อเข้าใช้ก่อน

ค. ใครก็ได้

ง.  เฉพาะบางคนที่สามารถเข้าอ่านได้เลย

20.  ส่วนใดเป็นที่สำหรับใส่ keyword เพื่อแสดงภาพรวมของบล็อก

ก. ชื่อบล็อก

ข. ติดป้ายกำกับ

ค. คำอธิบาย

ง. ผู้อ่านบล็อก

21.  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับ “การตั้งค่า”

ก. ผู้ใช้ไม่สามารถส่งข้อความรูปภาพด้วย MMS  เพื่อโพสต์ข้อความอัตโนมัติได้

ข. ภายในเมนูการตั้งค่าสามารถกำหนดผู้สิทธิ์การแสดงความคิดเห็นซึ่งมีอยู่ 4 ทางเลือก

ค. สามารถเปลี่ยน URL ของบล็อกได้จากเมนูการตั้งค่า

ง.  ผู้ใช้สามารถส่งข้อความอักษรและรูปภาพด้วย SMSหรือ MMS เพื่อโพสต์ข้อความอัตโนมัติได้

22. จำนวนสูงสุดของบทความที่กำหนดให้แสดงในหน้าหลักหากเลือกเป็นวันคือเท่าใด

ก.     7  วัน

ข.    30  วัน

ค.    100 วัน

ง.    999  วัน

23.  ในส่วนของ “อื่น” จะมีเมนูสำหรับเลือก เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ ถ้าเลือกใช่ ผลจะเป็นอย่างไร

ก.  จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาให้กรอกวันเดือนปีเกิด

ข. จะมีหน้าต่างแสดงคำเตือนและให้เข้าสู่ระบบ

ค. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกที่อยู่อีเมล์

ง. จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาเพื่อให้กรอกเบอร์โทรศัพท์

24.  การกำหนด “โซนเวลา”  จัดอยู่ในส่วนใดของ  เมนูการตั้งค่า

ก. พื้นฐาน

ข. ภาษาและการจัดรูปแบบ

ค. มือถือและอีเมล์

ง. อื่น ๆ

25. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง

ก.      Gadget บางครั้งถูกเรียกว่า Widget

ข.      Gadget คือส่วนเสริมที่ติดตั้งเพิ่มในแม่แบบของบล็อกเกอร์ได้

ค.      เลือกเมนูภาพรวม เพื่อเพิ่ม Gadget อีก

ง.       เพื่อไปจัดการกับ Gadget  ต้องคลิกเข้าเมนู  รูปแบบ

26. ในส่วนของเมนูอื่น ๆ  “เครื่องมือของบล็อก”  ทำหน้าที่ตามข้อใด

ก. นำเข้า ส่งออก และลบบล็อก

ข.  จัดการแก้ไขพื้นหลังบล็อก

ค.  จัดการเกี่ยวกับรูปแบบการเผยแพร่บล็อก

ง.  จัดการเกี่ยวกับสิทธิ์ในการอ่านและแสดงความคิดเห็นบล็อก

27. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จัดอยู่ในประเภทของการเพิ่ม Gadget  ในบล็อกเกอร์

ก.      เพิ่มของคุณเอง

ข.      พื้นฐาน

ค.      Gadget เพิ่มเติม

ง.       Gadget อื่น ๆ

28. การเพิ่ม Gadget ของบล็อกเกอร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

ก.      2  ประเภท

ข.      3  ประเภท

ค.      4  ประเภท

ง.       5  ประเภท

29. ถ้าต้องการเพิ่มช่องค้นหาในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด

ก.      Gadget ข้อความ

ข.      Gadget HTML/จาวาสคริปต์

ค.      Gadget ช่องค้นหา

ง.       Gadget แบบสำรวจ

30. ถ้าต้องการเพิ่ม Gadget ต้องเข้าไปในแถบเครื่องมือใด

ก.      แม่แบบ

ข.      รูปแบบ

ค.      การตั้งค่า

ง.       หน้าเว็บ

31. Gadget ในข้อใดไม่ควรติดตั้งในบล็อกเนื่องจากไม่คุ้มกับที่ต้องทำให้เข้าสู่หน้าบล็อกช้าลง

ก.      Gadget  ปฏิทิน

ข.      Gadget  ช่องค้นหา

ค.      Gadget  ส่วนหัวของหน้า

ง.       Gadget   แปล

32. ถ้าต้องการเพิ่มเมนูสารบัญในบล็อก ควรใช้ Gadget แบบใด

ก.      Gadget คลังบทความของบล็อก

ข.      Gadget ส่วนหัวของหน้า

ค.      Gadget ป้ายกำกับ

ง.       Gadget Newsreel

33.  ข้อใดกล่าวถึงการจัดการ Gadget ได้ถูกต้อง

ก.      Gadget เมื่อเพิ่มแล้วจะสามารถลบได้เมื่อครบ 1 วัน

ข.      Gadget สามารถทำการย้ายโดยใช้เม้าท์ลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการได้เลย

ค.      Gadget ป้ายกำกับ จะใช้สำหรับแสดงรายการบทความทั้งหมดพร้อมลิ้งในบล็อกนี้

ง.       Gadget สามารถเลือกเพิ่มได้เพียง 27 รายการ

34. Gadget ใดที่จำเป็นที่สุดเพื่อให้ผู้อ่านค้นหาบทความได้เร็วขึ้น

ก.      Gadget คลังบทความของบล็อก

ข.      Gadget ส่วนหัวของหน้า

ค.      Gadget ป้ายกำกับ

ง.       Gadget ผู้ติดตาม

35. ถ้าต้องการเขียนบทความในบล็อก ต้องเข้าไปในแถบเครื่องมือใด

ก.      ภาพรวม

ข.      บทความ

ค.      หน้าเว็บ

ง.       รูปแบบ

36. ข้อใดกล่าวถึง Gadget รายการได้ไม่ถูกต้อง

ก.      ทำหน้าที่คล้ายกับ Gadget  รายชื่อลิ้ง

ข.      สร้างลิ้งโดยเพิ่มข้อความและรายการได้

ค.      สร้างลิ้งให้กับข้อความได้ด้วย

ง.       Gadget รายชื่อลิ้งมีความยืดหยุ่นกว่า Gadget รายการ

37. ข้อใดกล่าวถูกในการนำวีดีโอจาก YouTube มาใช้ในบทความ

ก.      วีดีโอนั้นต้องเป็นวีดีโอที่เราอัพโหลดใน YouTube เองเท่านั้น

ข.      ต้องล็อกอินที่เว็บไซต์ www.youtube.com ก่อนเท่านั้นจึงจะนำวีดีโอมาใช้ในบทความได้

ค.      การนำเข้าวีดีโอต้องผ่านการตรวจสอบก่อนโดยใช้เวลา 3 วัน

การนำวีดีโอจาก YouTube ต้องคัดลอกโค้ดมาวางในบทความ

38. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ Picasa Web Albums

ก.      รูปภาพ

ข.      วีดีโอ

ค.      เสียง

ง.       เว็บไซต์

302

จากรูปภาพใช้ตอบคำถามข้อ 39 – 40

39.  จากภาพหมายเลข 13 มีหน้าที่ตามข้อใด

ก.      ป้ายกำกับอันดับความนิยมของบทความ

ข.      ป้ายกำกับหมวดหมู่ของบทความ

ค.      ป้ายกำกับลำดับการโพสต์บทความ

ง.       ป้ายกำกับชื่อผู้เขียนบทความ

40. จากภาพหมายเลข  5 มีหน้าที่ตามข้อใด

ก.      เครื่องมือใส่การเชื่อมโยงให้กับข้อความ

ข.      เครื่องมือในการวาดภาพ

ค.      เครื่องมือในการบันทึกวีดีโอ

ง.       เครื่องมือในการแก้ไขเว็บไซต์ภายนอก

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top