ความหมายของเว็บไซต์ (Website)

wwwเว็บไซต์ (Website) คือ แหล่งที่เก็บรวบรวมข้อมูลเอกสารและสื่อประสมต่างๆ เช่น ภาพ เสียง ข้อความ คำที่ใช้เรียกกลุ่มของเว็บเพจ ดังนั้นภายในเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยโฮมเพจและเว็บเพจ โดยเว็บไซต์ต้องมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้นๆ ไว้แล้ว เช่น http://www.google.com, http://www.mkp.ac.th เป็นต้น โดยเว็บไซต์แบ่งตามลักษณะการใช้งานและการโต้ตอบกับผู้ใช้ได้เป็น 2 ชนิด คือ
Static Website คือ เว็บไซต์ที่ตอบสนองทางเดียว ไม่มีการติดต่อกับฐานข้อมูล และไม่สามารถเก็บข้อมูลได้ เป็นการนำเสนอข้อมูลแบบทางเดียว เหมือนกับการอ่านหนังสือ และเนื่องจาก Static Website มีการนำเสนอข้อมูลแบบตายตัวนี้เอง จึงไม่เป็นที่สนใจของผู้พบเห็น ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นเว็บไซต์ประเภทนี้มากนัก เนื่องจากไม่สามารถบริหารข้อมูลได้สะดวก จึงทำให้เว็บไซต์ที่พัฒนาด้วยวิธีนี้ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จ และปิดตัวเองไป หรือพัฒนาใหม่ในรูปแบบ Dynamic Website
Dynamic Website คือ เว็บไซต์ที่สามารถตอบสนองระหว่างผู้ใช้กับเว็บไซต์ได้ มีการติดต่อและเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูล ซึ่งเว็บไซต์จะพัฒนา ด้วย Web Programming (ASP, PHP, ASP.net, อื่นๆ) อาจกล่าวได้ว่า Dynamic Website เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบจัดการข้อมูล สำหรับให้ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลได้โดยง่ายผ่านทาง Login ในหน้าเว็บไซต์ โดยผู้ใช้จะได้รับ Username และ Password ส่วนตัวสำหรับเข้าไปแก้ไขข้อมูล ในฐานะ Administrator รูปแบบของเว็บไซต์ประเภทนี้ มีตั้งแต่รูปแบบของ ร้านค้าออนไลน์ (E-Commerce), เว็บข่าว หรือแม้แต่ Corporate Website ที่เน้นการสร้างความน่าเชื่อถือ และให้ข้อมูลที่รวดเร็วแก่ลูกค้า เช่น ราคา โปรโมชั่นต่างๆ
เว็บเพจ (Webpage) คือ หน้าแต่ละหน้าที่บรรจุรวมเป็น เว็บไซต์นั้น ๆ โดยแต่ละเว็บไซต์จะมีเว็บเพจได้หลายเว็บเพจนั่นเอง โดยทั่วไป เว็บเพจส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของเอกสาร HTML หรือ XHTML (ซึ่งมักมีนามสกุลไฟล์เป็น htm หรือ html) มีลิงก์สำหรับเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ สามารถใส่รูปภาพ และรูปภาพยังสามารถเป็นลิงก์ไปยังเว็บเพจได้ด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใส่แอปเพล็ต (applet) ซึ่งเป็นโปรแกรมขนาดเล็กแสดงภาพเคลื่อนไหว มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ หรือสร้างเสียง โปรแกรมที่ใช้เปิดดูเว็บเพจ
เรียกว่า เว็บเบราว์เซอร์ ตัวอย่างเว็บเบราว์เซอร์ที่เป็นที่นิยม เช่น อินเทอร์เน็ตเอกซ์พลอเรอร์, Netscape, มอซิลลา ไฟร์ฟอกซ์, และ ซาฟารี เป็นต้น
โฮมเพจ (Homepage) คือ เว็บเพจแรกที่เป็นหน้าหลักของเว็บไซต์นั้น ๆ จะมีเว็บเพจเดียวแต่จะบรรจุลิ้งเพื่อเข้าถึงเว็บเพจต่าง ๆ ที่บรรจุในเว็บไซต์นั้น
จากความหมายของเว็บไซต์ เว็บเพจ และโฮมเพจ ข้างต้นสามารถนำมาเปรียบกับ หนังสือได้ว่า เว็บไซต์คือหนังสือหนึ่งเล่มที่ โฮมเพจเป็นเสมือนสารบัญหนังสือ ที่สามารถเชื่อมเส้นทางไปยังหน้าต่างๆ ของหนังสือได้ และ เว็บเพจ ก็คือหน้าทุก ๆ หน้าของหนังสือเล่มนั้น

  • ลิงค์ที่น่าสนใจ

Go to Top